Bidrag till driften av min sida

Bilder från gamla tiders Västra Stockholm och andra länkar hittar du här nedanför.

Ulvsunda, Alvik, Traneberg,
Ålsten, Smedslätten  Nockeby 
Bromma, Ängby, Abrahamsberg
Vällingby, Hässelby  Spånga
Sundbyberg, Solna
Reimersholme bilder från 1977
Jag längtar ut - bilder från modernt åldringsboende
Svenskt hemodlat, egenskördat och hemrostat kaffe
Jimi Hendrix på Gröna Lund 1967
Savage Rose på Kårhuset - Stockholm tidigt 70tal
Ten Years After på konserthuset - Stockholm början av 70talet
Gärdesfesten 1971
En sida med fotografier på gamla örlogsfartyg
Gamla fotografier från första delen av förra seklet hittar du här
Jag har scannat in mer än 1200 egna hem från Västra Stockholm från början av 1940 talet. Finns ditt hus med klicka här.
Är du intresserad av herrgårdarna i Uppland så finns verket "Upplands herregårdar" inscannat här - klicka på bilden

 

 

 

Hur är det med vår syn på mänskliga rättigheter i Sverige egentligen - vi översvämmas på alla arbetsplatser av dokument som ska kvalitetssäkra våra värdegrunder - papper som betyder mer än hur vi i verkligheten ser på varandra - de vackra orden tar över. Inkomstklyftorna i Sverige växer mer och mer - vi skrotar och säljer ut vår offentliga sektor. Det kanske kan vara nyttigt med en återblick ca 100 år tillbaka - är det hit våra lobbyiststyrda politiker vill föra vårt samhälle - låt oss bläddra till 3 sidor i Veckojornalen från 1917 och reflektera över om det är detta samhälle vi vill tillbaka till. Klicka på bilden - så för dig tidsmaskinen ca 100 år tillbaka

 

Linjen mellan ont och gott går inte mellan människor - utan rakt igenom varje människas hjärta.


Alexander Solzjenitsyn

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JAG ÄLSKAR LIVET OCH DET LEVANDE

 

Jag blir rädd när jag ser att "kärleken", bekännelsen, respekten till en gud, en tro eller en idé blir viktigare än hänsynen, kärleken och respekten för människan, livet och det levande

Vi har då hamnat mycket mycket fel och jag är rädd för att det är där vi befinner oss nu

 

Hur ska vi hitta tillbaka till vår gemensamma samhällsorganism - hur ska vi finna den vi-känsla och den solidaritet och omtanke om vårt gemensamma som försvann när man gav oss myten om "satsa på dig själv". Hur ska vi närma oss varandra och se våra olikheter som styrkor för att bygga ett samhälle där vi alla tillsammans får plats och har respekt och tolerans för vars och ens åsikter.

Vi har ett alltmer teknik- och kommunikationsberoende samhälle. Ett samhälle som lätt kan bli måltavla för attacker från såväl naturkrafter som från terrorgrupper som i sin ideologis namn vill förinta vårt demokratiska styreskick.

 Vi har stora grupper av ungdomar som lever isolerade från samhället och som behöver komma i kontakt med det demokratiska idésystemet och tankarna bakom detta.

 Många människor har i dag mycket små kunskaper om hur samhället fungerar.  Åldringsvård, tillsyn av barn, utbildning, el- och vattenförsörjning, kommunikationer, sjukvård, räddningstjänst och polis är i dag mycket specialiserade och utförs i dag i stor utsträckning av privata entreprenadföretag – som i många fall inte heller skattar i vårt land, och som inte har något intresse av driften förutom att den ska generera som mycket obeskattningsbar vinst som möjligt.

Vårt komplicerade samhälle är i dag mycket sårbart. Vi måste rusta oss för att kunna möta de hot som kan komma att drabba oss. Den enskilda medborgaren och människan i grupp måste hitta tillbaka till den känsla som tidigare fanns om att vi är i detta tillsammans och vi har ansvar för att vårt solidariska och demokratiska samhälle skall överleva och att vi kan ta tillbaka det vi har förlorat till den liberala rovkapitalism som vi nu upplever. Det är hög tid vi får kunskap och verktyg i hur samhället fungerar och vilka hot som finns mot vår samhällskropp – både från naturen och från grupper som inte skriver under om demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och tankefrihet mm.

 Jag tror på en obligatorisk allmän civilplikt för alla medborgare, såväl kvinnor som män. En obligatorisk civilplikt som måste genomföras innan man kan träda in på utbildningar över gymnasienivå och innan man kan få ett medborgarskap i vårt land. Medborgarna måste ges en förståelse och en känsla för det samhälle vi tillsammans lever i. Vid hot, sabotage eller naturkatastrofer är det viktigt att vi människor har kunskap om samhällets funktioner och en känsla och vilja att stå upp för vårt gemensamma - naturligtvis också i vardagen.

 En allmän plikt handlar om att alla kvinnor och män efter grundutbildning skall genomgå en 6 -12 månaders civilplikt. Man skall lära sig sitt närområdes viktiga funktioner och man skall lära sig att överleva och hjälpa andra i olika katastrofsituationer. Det här kan göras på många olika platser – skola, räddningstjänst, kommunikationer, vårdinrättningar, räddningstjänst, underhåll, rättsväsen mm.

 En viktig del av den allmänna civilplikten är att ungdomar ges kunskaper till förståelse av olika delar av samhället. Särskilt viktigt för de mer än 20% av ungdomarna som i dag står utanför arbetsmarknaden (och i många fall också utanför samhället) och med detta också förlorar en stor del av insikten i våra normsystem. För invandrande ungdomar blir civilpliktutbildningen den viktiga del i integrationen som i dag saknas. Den allmänna civilplikten kommer att bygga grunden för ett stabilare samhälle, men också en nödvändig metod för att skapa en gemensam samhällsidentitet. I civilplikten kommer ungdomar från olika klasser och sociala grupper och inrikes–utrikes födda att mötas och få lära känna varandra.

 

Kärnkraften och miljön

Som i en dimma av radioaktivitet ligger anläggningen vid Östersjöns strand och ger elbolagen stora vinster idag  på bekostnad av framtida generationers hälsa och miljö. I dagens alltmer beställda debatt försöker man (och lyckas) från energijättarnas håll styra in våra tankar till att acceptera att kärnkraften är lösningen på de globala miljöproblem som blir mer och mer påtagliga.

Jag blir rädd ju mer jag får reda på om hur man har löst slutförvaringen av radioaktivt avfall från kärnkraftverken i världen och ser att man inte har löst frågan och att man anser att Sverige ligger långt fram i "utvecklingen" av metoder för detta.

Länk till artikel i Wikipedia med vidare länkar.

Ytterligare länk till sida om kärnavfall.

Ska Sverige bli världens förvaringsplats för kärnavfall?!

Sverige kan från och med 1 maj 2014 teckna avtal om att slutförvara kärnavfall i ett annat EU-land eller åt ett annat EU- land. Det är innebörden av att riksdagen beslutat att genomföra EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lag. Huvuddelen av direktivets krav täcks redan av svensk lagstiftning. Enligt direktivet är det tillåtet för ett land att slutförvara radioaktivt avfall i ett annat EU-land, förutsatt att det finns avtal mellan länderna.

Länk till dokumentet "Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet."

Är kärnkraften billigare än de förnybara energikällorna?????

På grund av de "oförutsedda händelser" som trots allt händer med kärnkraftverk - Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima i Japan så har man insett att man ytterligare måste "höja säkerheten" i kraftverken. Det här innebär klart högre priser på grund av de ökande produktions och byggkostnaderna av nybyggnad av nya kraftverk och ombyggnad av gamla anläggningar. Hur högt kommer elpriset från Olkiluoto att vara när kraftverket är färdigt. Vid projekteringen räknade man på 25 öre per kilowattimme  men nya beräkningar pekar i stället på ett pris på 1 krona.

Samma kostnadsökning ser vi för den nya verken som projekteras i Storbritannien. Kostnaderna för Hinkley Point (världens hittills dyraste kärnkraftverk) kommer troligtvis att tredubblas. Den brittiska regeringen har gått in och garanterar ett pris på kärnkraftsel på 95 öre (plus tillkommande inflation) 40 år framåt för att stödja kraftbolaget.

Samma sak gäller naturligtvis i vårt land - lärdomen man kan sluta sig till av detta är att om ny kärnkraft ska byggas i Sverige så kommer den att kosta minst tre gånger så mycket som dagens prisnivå, vilket är dubbelt upp mot vad man producerar vindel för i dag.

 Vi har i dag ett läge där priset på till och med den tidigare dyra solkraften så småningom faller klart under priset på ny kärnkraft.

 Den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att kärnkraften av allt att döma håller på att prisa sig själv ur marknaden.

 

Kärnkraften beskrivs av kärnkraftförespråkarna som klimatneutral – men enligt det tyska Öko-institutet så har de gjort beräkningar som visar att kärnkraften orsaker utsläpp som motsvarar 64 gram koldioxid ekvivalenter per kWh. Det motsvarar 7% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därtill kommer de enorma kylvattenutsläppen från de svenska kärnkraftverken till Östersjön. Våra svenska sk ”rena” kärnkraftverk släpper också ut flera tusen gånger mer radioaktivitet än tex motsvarande kärnkraftverket utanför St Petersburg i Ryssland. Östersjön har blivit världens mest radioaktiva hav och radioaktiviteten hos fisk som fångats vid svenska Östersjökusten är nu uppe i nästan 300 Bequerel/kg fisk, vilket är det gränsvärde som fick oss att sluta äta renkött, älgkött och svamp efter Tjernobylolyckan.

Tänk om det är så att den pågående döden av Östersjön inte beror på försurning eller övergödning – utan beror på utsläppen från kärnreaktorerna som ju enligt kärnkraftförespråkarna ska rädda vår miljö – hemska tanke.

Tanken hissnar ännu mer när man då tänker på fortsättningen – slutförvaringen ska ske i urberget 500 meter ner i berget under Oskarshamn eller Forsmark. Vad händer med oss när grundvattnet som vi är helt beroende av har blivit radioaktivt. Jordbävningsexperter pekar dessutom på faran med förvaring av kärnkraftsrester i berggrunden - resterna är livsfarliga i 100 000 år. Se vad som händer efter katastrofen i Japan - man har fortfarande inte någon som helst kontroll över situationen med spridningen av radioaktiviteten och inte heller någon lösning. Strålningsrisken har höjts från klass 1 till klass 3 på den sjugradiga internationella skalan, vilket betyder en allvarlig incident. Det är det allvarligaste bakslaget hittills i det saneringsarbete som pågått ända sedan katastrofen inträffade i mars 2011. Kärnkraftskatastrofen vid Fukushima - den värsta sedan Tjernobyl 1986 - inträffade då kraftverket träffades av en tsunami. Explosioner följde och nära 19 000 människor omkom i katastrofen.

Följ utvecklingen i Japan via Länken till Greenpeace: http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/

Vi måste tänka om och satsa långsiktigt på solenergi, vindkraft och bränsleceller som är under stark utveckling. Solenergi är dessutom en energi som passar många av de länder som idag räknas till de fattigaste – många av dessa är ju rika på sol som kan hjälpa dem att få den billiga och miljövänliga energi som kan hjälpa dem att bygga upp sina länder.

Våra politiker måste sluta att lyssna och ta order från den traditionella energi industrin och våga fatta långsiktiga beslut som gör att solenergi- vind- och bioenergisektorn får garantier som gör att man kommersiellt vågar satsa på att utveckla produkter. Det behövs kanske skattesubventioner eller skattefrihet för att vi ska kunna ställa om samhället till ett reellt miljötänkande. I civiliserade demokratiska samhällen borde väl skattemedel användas för att bygga upp nya infrastrukturer - eller är det just det vi ser som INTE händer i vårt land

 

Jag har aldrig riktigt kunna få någon logik i hur ett land med så stora rena naturenergiresurser som Sverige har i form av vatten och vind kan bita sig så fast i kärnkraften. Nyhetsmagasinet Fokus gav mig en tankeställare när man i sitt februarinummer pekade på Bränslegatan i Västerås. Sedan 1960 talet har man man här bedrivit en produktion av kärnbränsle som produceras av Westinghouse Electric som numera ägs av Toshiba.

Vad som fick mig att reagera var den storlek på produktionen som där sker. Nästan 10% av världens kärnbränsle tillverkas på Bränslegatan i Västerås. Plötsligt faller bitarna på plats. Naturligtvis vill kärnkraftslobbyn  inte släppa en sån här guldkalv ifrån sig. I och med att fabriken är den enda fabrik förutom Ryssland som kan tillverka bränslestavar till Ukrainas många kärnkraftverk som föll också bitarna på plats varför vi från svenskt håll så starkt tagit ställning till en sida av en konflikt. Vilket får mig att åter en gång placera Blå Tåget på skivtallriken och lyssna på deras "Staten och Kapitalet"

 

Vi har en befolkningsexplosion som driver miljöförstöring på alla plan -  men som man inte ens vågar att debattera  - av risk för att stöta sig med de stora religionerna. I mer än 1000 år har de olika religionerna hetsat oss till att döda och förtrycka varandra för att visa vems "sanning" eller idé som är starkast - Hur är det egentligen med mänskligheten och de mänskliga rättigheter som vi säger oss stå för och värna om.

 

Finns ditt hus i någon av de 1200 inscanningar jag gjort av 1200 hus i Västerort från början av 1940 talet.  Jag har också en liten dröm om att ni som har äldre bilder på hus i västra Stockholm och som vill dela med er av dessa kan skicka dem till mig via e-post. Det här gäller naturligtvis också gator som inte finns här - och speciellt i de områden i Vällingby, Blackeberg, Spånga, Hässelby mfl som byggdes upp under 50 talet och fram till i dag.

 

 

Hittat i gamla fotoalbum

 

 

 

Klicka på bilden och ta dig vidare till en resa bland  gamla fotografier .